CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Препис-извлечение от протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Плевен

Препис – извлечение:

 

П Р О Т О К О Л № 3/15.04.2019г.

 

Днес, 15.04.2019г. в гр. Плевен в Заседателна зала на Областна администрация - Плевен, от 10.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-58/04.04.2019г. на Областен управител - Плевен за провеждане на конкурс за държавни служители в Областна администрация - Плевен, за длъжността „Главен експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

На заседанието присъстваха:

КОМИСИЯ в следния състав:

1 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Ирена Христова — Главен секретар на Областна администрация - Плевен

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. Трифон Иванов — директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
  2. Александър Костов - директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“;
  3. Спасимир Асенов Горанов - главен експерт в „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността“;
  4. Мариета Димитрова –главен експерт в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”,
  5. Надежда Борисова – старши юрисконсулт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“;
  6. Пламен Ленков Топалски - старши юрисконсулт в „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

 

На 15.04.2019г. в 10,00 часа в Заседателна зала на Областна администрация – Плевен Председателят  обяви откриване на конкурсната процедура и представи членовете на комисията.

...................................................................................................................................................

По точка първа:

...................................................................................................................................................

 

Решаването на тест се проведе на 15.04.2019г. от 10,00 часа Заседателна зала на Областна администрация – Плевен.

..................................................................................................................................................

  • Резултатите от решаването на тест са отразени във формуляр Приложение № 6 към чл. 32, ал.2 от НПКДС и са следните за кандидата – оценка 5,00 х k 0,4 = 2т.

Допуснат до интервю е кандидата: Веселин Лалов

...................................................................................................................................................

Съгласно взетото решение на Комисията с Протокол № 1 от 05.04.2019г., интервюто се проведе на 15.04.2019г. от 14.00 часа в Заседателна зала на Областна администрация – Плевен.

 

По точка втора интервю:

 

Резултатите от интервюто, са отразени във формуляр  Приложение № 4 към чл. 32, ал.2 от НПКДС за кандидата и са следните:

  1. Веселин Лалов – оценка 4,87 х k 0,6 = 2, 92 т.

 

По точка трета:

Крайната конкурсна оценка на кандидата се формира от сборана крайните оценки на теста и на интервюто.

Членовете на комисията попълниха формуляр съгласно Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Окончателният резултат от провеждане на теста и интервюто на кандидатите е както следва:

  1. Веселин Лалов. -4,92 точки

 

Предвид окончателните резултати и съгласно чл. 34, ал. 1 от НПКДС, комисията

 

РЕШИ:

Класира на първо място:

  1. .Веселин Лалов - окончателен резултат –4,92 точки

 

След приключване на работата, председателят закри заседанието.

Протоколът се състави в един екземпляр.

 

 

Председател:

Ирена Христова..................../П/.......................

Главен секретар на Областна администрация - Плевен


Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен