Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Електронни системи
2020.04.03

е-Връчване
Система за сигурно електронно връчване (е-Връчване) замества класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от институциите. От 22 ноември 2017 г. Държавната агенция „Електронно управление“ предоставя нова административна услуга за електронна препоръчана поща, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи и е удобен инструмент за бърза доставка на сигурна и надеждна информация. Услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги. Системата за сигурно е-Връчване е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Изграждането й е предвидено с разпоредбите на Закона за електронното управление (чл. 26, ал. 2 и ал. 4), както и в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Административен регистър
Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър. Поддържането на публичен Административен регистър е регламентирано в Закона за администрацията и подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация. Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответната администрация. В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни. За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет. Новата версия на Административния регистър се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).
Електронна платформа за продажба на имоти
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен