Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) е задължително предварително условие съгласно Регламент 1303/2013 за новия програмен период 2014-2020 г., съотносимо към финансовите средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в сферата на тематична цел 1 „Засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите” на Общата стратегическа рамка.
Чрез ИСИС България вече отговаря на тематично предварително условие 1, т. 1.1 „Научни изследвания и иновации: Наличие на национална или регионална стратегия за интелигентно специализиране в съответствие с националната програма за реформи, имаща за цел да набере частни средства за научноизследователската дейност и иновациите и която е в съответствие с характеристиките на добре работещи национални или регионални системи в областта на научните изследвания и иновациите“.
Стратегията фокусира подкрепата за иновационна дейност на българските предприятия и е определяща при кандидатстване за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Възприетата дефиниция за „иновация“ съгласно ИСИС е: „въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите
В стратегията е определена следната визия: България да направи до 2020 година качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС за справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията (намаляване на изтичането на мозъци, привличане на успешно реализиралите се българи, стимулиране на младежкото предприемачество), устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията.
Стратегическа цел: До 2020 г. България да премине от групата на „плахите иноватори” в групата на „умерените иноватори”, която ще се реализира с постигането на две оперативни цели:
Цел 1: Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги).
Цел 2: Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост.
С Решение на МС № 857 от 03.11.2015 г. бе приет окончателно проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и Приложение 1 към нея, където са финализирани 4-те тематични области, които съдържат следните приоритетни направления:
 
Тематична област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“:
 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид” софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 
Тематична област „Мехатроника и чисти технологии“:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • роботика и автоматизация на процеси;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 
Тематична област „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (не масов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.
 
Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“:
 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери: например национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.


Препратка към секцията от сайта на Министерство на икономиката можете да отворите от тук


С направения анализ и разработените въз основа на него технологичните пътни карти за тематичните области, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., можете да се запознаете тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и Приложение 1 към нея можете да изтеглите от тук


Отчет за изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) в област Плевен 2019 г. можете да изтеглите от тук

Отчет за изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) в област Плевен 2018 г. можете да изтеглите от тук

Отчет за изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) в област Плевен 2017 г. можете да изтеглите от тук

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен