Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Списък с информация, подлежаща на публикуване в интернет
2020.04.14

Заповед №РД-09-11 от 10.02.2017г. за списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Плевен, форматите, в които е достъпна и мястото на публикуването й.

Категория информация Формат Място на публикуване
1. Устройствен правилник на областните администрации PDF/HTML Достъп до обществена информация
2. Данни за областния управител и описание на неговите правомощия, приемно време PDF/HTML Достъп до обществена информация
3. Политически кабинет – информация и правомощия, приемно време PDF/HTML Политически кабинет
4. Структура и функции на администрацията – главен секретар и дирекции PDF/HTML Структура
5. Пресцентър PDF/HTML Новини
6. Списък на основните нормативни актове, свързани с дейността на администрацията PDF/HTML Достъп до обществена информация
7. Информация за публични регистри PDF/HTML Достъп до обществена информация
8. Информация за предоставяните административни услуги, Харта на клиента и Вътрешни правила за административно обслужване PDF/HTML Услуги, документи
9. Информация за областта PDF/HTML Област
10. Списък на издадените от областния управител актове в изпълнение на неговите правомощия PDF/HTML Достъп до обществена информация
11. Издадените от областния управител актове с обществен интерес PDF/HTML Достъп до обществена информация
12. Стратегии и планове PDF/HTML Регионално развитие
13. Програми и проекти PDF/HTML Програми и проекти
14. Цели и отчети за дейността на администрацията PDF/HTML Документи
15. Областни съвети и комисии - състави и протоколи PDF/HTML Областни съвети и комисии
16. Обявления за конкурси на държавни служители PDF/HTML Кариери
17. Обяви и съобщения за провеждане на търгове PDF/HTML Обяви 
18. Заповеди за върнати решения на общински съвети PDF/HTML Административен контрол
19. Информация за подаване на предложения и сигнали PDF/HTML Антикорупция
20. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията PDF/HTML Документи
21. Информация за провеждани обществени поръчки, публикувана в профила на купувача, вкл. Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки и Вътрешни правила за поддържане профила на купувача PDF/HTML Профил на купувача
22.

Информация по Закона за достъп до обществена информация:

-Правила за достъп до информация;
-Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в администрацията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
-Контакти на служителя отговарящ по ЗДОИ;
-Данни за мястото за преглед на предоставената информация;
-Разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 ЗДОИ и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж ЗДОИ;
-Годишни отчети за подадени заявления;
-Реда за достъп до публичните регистри;
-Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета ЗДОИ.
PDF/HTML Достъп до обществена информация
23. Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ PDF/HTML Документи
24. Публична информация, съгласно ЗЗКИ PDF/HTML Документи
25. Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството PDF/HTML Обяви
1.

Устройствен правилник на областните администрации

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

2.

Данни за областния управител и описание на неговите правомощия, приемно време

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

3.

Политически кабинет – информация и правомощия, приемно време

PDF/HTML

Политически кабинет

4.

Структура и функции на администрацията – главен секретар и дирекции

PDF/HTML

Структура

5.

Пресцентър

PDF/HTML

Новини

6.

Списък на основните нормативни актове, свързани с дейността на администрацията

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

7.

Информация за публични регистри

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

8.

Информация за предоставяните административни услуги, Харта на клиента и Вътрешни правила за административно обслужване

PDF/HTML

Услуги, документи

9.

Информация за областта

PDF/HTML

Област

10.

Списък на издадените от областния управител актове в изпълнение на неговите правомощия

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

11.

Издадените от областния управител актове с обществен интерес

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

12.

Стратегии и планове

PDF/HTML

Регионално развитие

13.

Програми и проекти

PDF/HTML

Програми и проекти

14.

Цели и отчети за дейността на администрацията

PDF/HTML

Документи

15.

Областни съвети и комисии - състави и протоколи

PDF/HTML

Областни съвети и комисии

16.

Обявления за конкурси на държавни служители

PDF/HTML

Кариери

17.

Обяви и съобщения за провеждане на търгове

PDF/HTML

Обяви

18.

Заповеди за върнати решения на общински съвети

PDF/HTML

Административен контрол

19.

Информация за подаване на предложения и сигнали

PDF/HTML

Антикорупция

20.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията

PDF/HTML

Документи

21.

Информация за провеждани обществени поръчки, публикувана в профила на купувача, вкл. Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки и Вътрешни правила за поддържане профила на купувача

PDF/HTML

Профил на купувача

22.

Информация по Закона за достъп до обществена информация –

1. Правила за достъп до информация;
2. Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в администрацията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
3. Контакти на служителя отговарящ по ЗДОИ;
4. Данни за мястото за преглед на предоставената информация;
5. Разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 ЗДОИ и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж ЗДОИ;
6. Годишни отчети за подадени заявления;
7. Реда за достъп до публичните регистри;
8. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета ЗДОИ.

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

23.

Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ

PDF/HTML

Документи

24.

Публична информация, съгласно ЗЗКИ

PDF/HTML

Документи

25.

Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

PDF/HTML

Обяви

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен