Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Обяви
СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН
19.08.2019

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”  

В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН

 

            Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-116/08.08.2019г. на Областния управител на област Плевен относно провеждането на конкурс, обявен със Заповед № РД – 114/05.08.2019г. въз основа на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители реши:

 

А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 

 1. Ралица Баева- Хараламбиева – Вх. № 1/ 07.08.2019г.
 2. Валерия Петранова – Вх. № 2/07.08.2019г.
 3. Валя Георгиева- Вх. № 3/ 08.08.2019г.
 4. Лилия Георгиева - Вх. № 4/ 08.08.2019г.
 5. Ваня Йоткова – Инджева - Вх. № 6/ 08.08.2019г.
 6. Людмила Конова - Вх. № 7/ 13.08.2019г.
 7. Недка Димитрова – Вх. № 8/15.08.2019г.
 8. Евгени Тодоров – Вх. № 9/16.08.2019г.
 9. Мария Одажиева - Вх. № 10/ 16.08.2019г.

           

Б, Не се допускат до конкурс следните кандидати.

 

 1. Христина Кирова - Вх. № 5/ 09.08.2019г. - няма изискуемия професионален    опит.
 2. Милена Петкова – Вх. № 11/16.08.2019г. -  няма изискуемия професионален опит.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 09.09.2019г. (понеделник) от 14,00 часа за решаване на тест в Заседателна зала, ет. 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр.  Плевен, пл. „Възраждане“ № 1.

Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.


            Информация относно резултатите от теста кандидатът ще получи лично на 09.09.2019г.(понеделник) в 16,00 часа в сградата на Областна администрация – Плевен, адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 4, в Заседателна зала.

            Интервюто  ще се проведе на 10.09.2019г. от 14,00 часа  в сградата на Областна администрация – Плевен, адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 4, в Заседателна зала, при

условие,  че кандидатът е преминал  успешно теста.

Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите и недопуснати кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса, а именно:

 

 1. Устройствен правилникна областните администрации;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Класификатор на длъжностите в администрацията;
 5. Наредбата за административното обслужване;
 6. Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на ЗРР;
 7. Наредба за служебното положение на държавните служители;
 8. Закон за електронното управление;
 9. Закон за защита на личните данни;
 10. Закон за електронния документ и електронния подпис;
 11. Закон за Националния архивен фонд
 12. Закон за достъп до обществена информация;

 

 

Председател:

 

Ирена Христова................/П/...........................

Главен секретар на Областна администрация - Плевен

 

 

Дата: 19.08.2019г.

Гр. Плевен

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен