Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Обяви
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
06.08.2019

 


О Б Я В Л Е Н И Е
                                         
За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

Областна администрация Плевен, със седалище и адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, на основание чл. 10а, ал. 1 и2 от Закона за държавния служител  и Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областния управител на област Плевен обявява  конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка, при следните условия:

  1. Конкурсът се обявява за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка.
  2. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

2.1.Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

2.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2.3. Минимален ранг за заемане на длъжността –V младши;

2.4. Минимален професионален опит за заемане на длъжността -  1 година.

  1. 3. Допълнителни умения и квалификации на кандидатите:

3.1.Предпочитана област на висшето образование: Технически науки, Социални, стопански и правни науки;

3.2.Предпочитано професионално направление /едно от изброените/:

Комуникационна и компютърна техника, Енергетика, Администрация и управление;

3.3. Компютърна грамотност - умения за работа с MS Office,  MS Excel,  Internet и др.

  1. Описание на длъжността:

Съдейства и подпомага работата на директор дирекция в областта на административното обслужване на граждани и юридически лица на принципа на „Едно гише”. Събиране, анализ и отчитане на информация от обратната връзка с потребителите на административни услуги. Класиране и архивиране на документацията.

Събира, обобщава и предоставя информация, необходима за изготвяне на междинните и годишни доклади относно напредъка и изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Р България.

  1. 5. Конкурсът се провежда на два етапа:

5.1. Тест;

5.2. Интервю

  1. 6. Необходими документи за участие в конкурса:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България. 
6.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

6.5. Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.

6.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

6.6. Автобиография;

6.7. Минимален размер на  основната заплата: 600 лева.

(При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Приложение 1 от НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в в Областна администрация – Плевен).

  1. 7. Място и срок за подаване на документите:

7.1.Областна администрация - Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, Център за информация и административни услуги, тел. 064/880-125, 064 880-138, лице за контакт: Мариета Димитрова – главен експерт в дирекция АПОФУС; 

7.2. Документите следва да бъдат представени в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящата обява в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Областна администрация – Плевен, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,00 часа.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7.3. При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя срещу подпис  длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

7.4. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

Ден на публикуване на обявата: 06.08.2019г.

Краен срок за подаване на документите:16.08.2019г.

 

  1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на администрацията : http://www.pleven-oblast.bg

 

Образци на документи:
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС може да изтеглите от тук

ЗАЯВЛЕНИЕ - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1
на Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители може да изтеглите от тук

 

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен